Feministiskt Initiativ Svalöv på MR-dagarna

MR-dagarna ordnas varje år för att uppmärksamma Mänskliga Rättigheter och hur vi kan främja dessa i Sverige och i världen. Men också hur vi kan göra detta på ett lokalt plan.
Eleonor Roosevelt, som var den som ledde arbetet med att ta fram FN:s allmänna förklaring om de Mänskliga Rättigheterna, har sagt så här:
”Var börjar de allmänna rättigheterna? På små platser, nära hemmet – så små och så nära att de inte kan urskiljas på världskartor. Men ändå är de den enskilda individens värld; grannskapet där hen bor; skolan eller högskolan där hen studerar; fabriken, gården eller kontoret där hen arbetar. Det är på sådana platser som varje man, kvinna och barn söker lika rättvisa, lika möjlighet och lika värdighet utan diskriminering. Om dessa rättigheter inte betyder något där, har de föga betydelse någon annanstans. Om inte medborgare gemensamt agerar för att se till att de upprätthålls nära hemmet, får vi leta förgäves efter framsteg i de stora sammanhangen.”
Alltså: om vi inte lyckas leva upp till de mänskliga rättigheterna i vårt dagliga liv, i de små vardagssituationerna – så gör inte rättigheterna någon skillnad i det stora hela. Därför är det så viktigt att vi som är politiker förstår att omsätta de Mänskliga Rättigheterna i praktiken. Vi behöver vara noga med att alla beslut som tas, görs i enlighet med de Mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna ska inte vara ett vackert men abstrakt dokument, utan göras konkret och förverkligas på kommunal nivå.
I år var ”Rätten till kultur” i fokus för konferensen vilket var extra kul, eftersom kultur är något som vi i Feministiskt Initiativ verkligen vill lyfta här i kommunen. Rätten till kultur handlar inte bar om att få tillgång till kultur (att t.ex. kunna gå bio och teater eller lyssna på musik etc.) utan om att få vara med och göra kultur. Detta gäller alla grupper i samhället – ändå är det väldigt lite pengar som avsätts till att ge invånarnas förutsättningar att utöva kultur.
”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.”
#27 (ur FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna)
Demokrati och kultur hör ihop eftersom rätten till kultur går hand i hand med skapandet av demokrati. Det finns massor av exempel på att kultur gör människors liv rikare, främjar hälsa och ökar delaktigheten.
I Feministiskt Initiativ Svalövs valmanifest skrev vi att vi vill att kulturskolan ska vara gratis och tillgänglig för alla. Genom att erbjuda undervisning även i byarna skulle kulturskolans verksamhet bli mer tillgänglig och lättare för fler att delta i. Men det finns så många fler av kommunens verksamheter som skulle kunna bli bättre på att säkerställa rätten till kultur och använda den kraft som finns i kultur för att höja livskvalitén för invånarna.
Visste du att t.ex. människor med demenssjukdomar genom musikutövande kan få tillgång till delar av sitt minne som annars inte kommer upp till medvetande? Eller att dansa tango har visat sig vara en supermedicin för personer med sjukdomen Parkinson?
Vi behöver satsa på människors rätt till att vara delaktiga och skapa kultur. Detta gäller alla, även du som har nedsatt psykisk eller fysisk funktionsförmåga har rätt att skapa. Så här står det i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:
#30:2 Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, inte endast i eget intresse utan även för samhällets berikande.
”…även för samhällets berikande”. Visst är det vackert! Det betyder att Sverige har lovat se till att personer med funktionsvariationer ska kunna utöva kultur och visa upp för andra.
Kultur utvecklar inte bara vars och ens förmåga till inlevelse och fantasi, dessutom kan vi genom kultur utveckla förståelse för varandra, för oss själva och förstå vår plats i världen.

 

Annonser

Medlemsmöte i Ask gamla skola på måndag :)

På måndag den 17/11 ska vi ha medlemsmöte i Ask gamla skola kl 18.00.

Vid denna träff kommer vi:

– att berätta om de samtal som Fi för med Mp, V och S

– planera vår framtida aktivism och politik

– lyssna in alla medlemmars idéer och förslag
– förverkliga en bättre värld
– fika.

Välkommen!

Linn informerar om och ifrån kommunstyrelsen :

Feministiskt Initiativ och Kommunstyrelsen (KS)

Kommunstyrelsen (KS) är ungefär som regeringen är för riksdagen. Det är i Kommunfullmäktige (KF) som det mesta beslutas, där får alla som är folkvalda i kommunen vara med och rösta. I Kommunstyrelsen finns däremot endast 13 ledamöter, alltså representanter från olika partier, och 13 ersättare. Feministiskt Initiativ har en ersättarplats i Kommunstyrelsen vilket innebär att vår representant endast kan vara med och besluta om den ordinarie ledamoten inte är där. Men vi får vara med på alla möten, och ställa frågor och vi får göra en protokollsanteckning – det vill säga ett skriftligt uttalande som bifogas protokollet där det framgår hur Feministiskt Initiativ tycker.
Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet har Feministiskt Initiativ gjort ett avtal som innebär att Miljöpartiet har fått en ordinarieplats i Kommunstyrelsen, därför måste deras representant vara överens med oss och Vänsterpartiet innan hen röstar i viktiga frågor.
Vi tyckte det var mest rätt att Miljöpartiet fick den ordinarie posten eftersom det var flest personer som röstat på dem.
Den 10:e November var det möte i Kommunstyrelsen det gick till så här:
Först kom det två personer från företaget Fipros som berättade om sin verksamhet, det var rätt intressant att få inblick i. Undra hur de väljer ut vilka företag som får komma och informera och om det även gäller organisationer och föreningar?
Sedan informerade en tjänsteperson från kommunen om befolkningsökningen, ännu verkar det osäkert vad befolkningsökningen beror på. En intressant sak är att de som är asylsökande inte räknas som invånare men kommunen får ändå skatteintäkter för dessa personer. Detta innebär att i dagsläget tjänar Svalöv ekonomiskt på att det finns Asylboenden i kommunen. Utgifterna för asylboendena står staten för. Hoppas vi kan få många av de asylsökande att vilja stanna i kommunen när de fått uppehållstillstånd, vi behöver verkligen fler invånare.
Därefter var det en annan person, (jag förstod inte riktigt om det var en tjänsteperson eller en företagare, tror det var en företagare) som informerade om ett nytt it-system ”raw-it” som kommunen kan ansluta sig till. Det skulle innebära mer service och mer kostnader. Kommunen behöver bestämma sig för att gå med eller inte innan den 27/11.
Därefter var det dags för Söderåsens Miljöförbund att rapportera. Det viktigaste som sades var att kommunen behöver titta på hur klimatförändringarna kommer att påverka Svalövs Kommun och hur det ska hanteras.
Sedan kom en annan tjänsteperson från socialkontoret och informerade om att flyktingmottagandet i kommunen kommer att öka. Tyvärr presenterades dessa fakta på ett sätt som gjorde att en lätt kunde uppfatta detta som något negativt! Vi i feministiskt Initiativ tycker det är en självklarhet att Svalöv ska vara med och stötta människor som har flytt undan krig och förödelse. Vi ser dessutom att dessa människor kommer med en massa kompetens och kraft som kommunen så väl behöver. Det kommer också att innebära att skolorna och förskolorna får fler elever, och att det blir flera arbetstillfällen i kommunen, och bättre underlag för utbyggnad av kollektivtrafiken. Ett problem är att det finns för lite bostäder. Dags att börja bygga!
Sen var det dags att välja ordförande och vice ordföranden och deltagare i de olika utskotten. Vid ett tillfälle blev det sluten votering (för samhällsbyggnadsutskottet).
Därefter var det dags för Budgeten, vilket var oerhört snabbt överstökat. Sd röstade med de styrande, och Mp och C la ner sina röster. Antagligen kommer budgeten upp på nästa Kommunfullmäktige möte. Vi i Feministiskt Initiativ önskar att de styrande partierna använde sig av Gender Budgeting när de lägger nästa budget. Och att de satsar mer pengar på kultur! Hallå! Vi har bland en av de dyraste avgifterna för att gå på kulturskolan i hela landet! Just saying.
Sen var det genomgång av kommunens Översikts Plan (öp) den handlar bland annat om vilka konsekvenser miljöförstöringen kan få i kommunen. Läs gärna den på kommunens hemsida.

Vid pennan/ Linn Alenius

Fin dag